გადავარჩინოთ გელათი!

ავტორი : ნიკა ვაჩეიშვილი 

გელათის ისტორიული და მხატვრული ღირებულება - ტევადობა და  სიღრმე, მრავალწახნაგოვნება, გამორჩეულობა ჩვენი ისტორიისა და მომავლის წინაშე - სრულიად უნიკალურია და მისი აღწერა უბრალო სიტყვებით შეუძლებელიც კია. დასავლეთ ევროპაში მსგავსი ღირებულების ანსამბლები დიდი ხნის რეაბილიტირებულია, სიძველის პრობლემები კერძო და სახელმწიფო ძლიერი ინსტიტუციების რეგულარული შრომით დაყვანილია ყოველდღიური მართვის თუ წინასწარ დაგეგმილი საკონსერვაციო პროცესის მიმდინარეობამდე, არათუ წარსული დაზიანებები, სამომავლო რისკებიც დიაგნოს­ტირებულია და მისი ნიველირება ძეგლის მენეჯ­მენტის პროცესის მთავარი ამოცანაა.

2008 წელს, როცა გელათის ანსამბლის რეაბილი­ტაციაზე დავიწყეთ მუშაობა, აქ წლების განმავლობაში დაგროვილ მრავალ პრობლემას მოეყარა თავი: ბოლო (საბჭოთა) რესტავრაციიდან მესამედი საუკუნე იყო გასული, ამ ხნის განმავლობაში ძეგლის მდგომარეობის შემფასებელი არათუ რეგუ­ლარული, ეპიზოდური მონიტორინგის  მასალაც არ არსებობდა, აქა-იქ გაბნეული საერთაშორისო რეპორტები ასახავდა ძალზე ზოგად, საკონსერ­ვაციო სტრატეგიისთვის გამოუსადეგარ, სურათს და პირიქით - წლების განმავლობაში სხვადა­სხვა სახის „წერტილოვანი ჩარევა“ (მაგ., კონ­ქის მოზაიკის მშვენივრად შესრულებული უკანას­კნელი კონსერვაცია მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებისა თუ, პირიქით, უკიდურესად კუსტარული ჩარევა გელათის აკადემიაში „ობსერვატორიის“ მოწყობისას 2002 წელს) სიძველის მდგომარეობას - კიდევ უფრო „ჭრელს“, მოვლის სტრატეგიას კი ბუნდოვანს ხდიდა. არ არსებობდა გენგეგმაც -მზარდი ტურისტული ნაკადებისა და სამონასტრო ცხოვრების სიმყუდროვის ურთიერთშემთავსებე­ლი, ანსამბლის წინა ტერიტორიის დაგეგმარება - ქაოსური და უსახო სავაჭრო ჯიხურების რიგიანი ინფრასტრუქტურის ჩამნაცვლებელი, გელათის არქეოლოგიის ექსპონირების -კონსერვაციისა და ანსამბლის მთელში მისი მონაწილეობის - შესახებ ხედვა და სხვა, რომ აღარაფერი ვთქვათ, ანსამბლის შედარებით „უჩინარ“, მაგრამ არსებით შემადგენლებზე - მიმდებარედ გაშლილ ულამაზეს „სოხასტერის“ კომპლექსზე თუ უფრო ადრეულ, გელათის ფერდზე შეფენილ დღემდე თითქმის უცნობ სამონასტრო ინფრასტრუქტურაზე (ტყე­გადავლილი სენაკები, ბუხრიანი შენობები, კედლები, ზღუდეები), ამავე  ფერდზე შეფენილ  წმ. ნინოს, წმ. საბას, წმ. ელიას ეკლესიების არქიტექტურასა და კედლის მხატვრობაზე, სრუ­ლებით გამორჩეულ დავითის კოშკზე...

თვალნათლივ ჩანდა წლების განმავლობაში დაგროვილი ფიზიკური გასაჭირიც: სახურავის დაჟანგული თუნუქი, ხის ნივნივების დაზიანებისგან ჩაზნექილი ადგილები, რომლებიც ქარის დროს იალქანივით მოძრაობდნენ და კედლის ზედა ნაწილებს (კარნიზებს) ამსხვრევდნენ, დიდი ხნის წყლით დახავსებული ჩუქურთმა, გამოქარული კედლები და სხვა.  არასახარბიელო იყო კედლის მხატვრობის მდგომარეობაც ანსამბლის ორივე მოხატულ ტა­ძარში - წმ. გიორგისა და ღმრთისმშობლის ეკლე­სიებში.

პრობლემათა ამგვარი გროვა გულისხმობდა, ერთი მხრივ, სწრაფად ქმედების, მეორე მხრივ, აუჩქარებელი ფიქრისა და სტრატეგიის ჩამო­ყალიბების აუცილებლობას. მსგავსი სიძველეების განახლება ხომ არა მხოლოდ ფიზიკურ ძალის­ხმევას მოითხოვს, არამედ მიზანი, უპირველეს ყოვლისა, „ცოცხალი ავთენტიკის“ შენარჩუნება და განა­ხლებაა, ისტორიული (მატერიალური და არა­მატერიალური) ღირებულების გაფრთხილება, რო­დესაც განახლების „თანამედროვე ავთენტიკა“ ორგანულად ამოიზრდება „წარსული ავთენტიკის“ ღია კონტექსტიდან.

პროექტირება 2008 წელს დაიწყო, იგი მოიცავდა თანამედროვე ტექნოლოგიებით ადრეულზე გაცი­ლებით სრული და ზუსტი ანაზომის მომზადებას (სპეცანაზომების მოსამზადებლად მოვიწვიეთ გერმანელი სპეციალისტები, რომლებიც ადგილ­ზე ქართველებთან ერთად  მუშაობდნენ), დაზი­ა­ნების გამომწვევი მიზეზების დადგენას, დაზი­ანების სახეობებისა და მიზეზების დადგენას, ნიველირების მეთოდს, გენგეგმას, ზონირებას, ტურისტული და სამონასტრო სივრცეების თავსე­ბადობას, საერო ნაგებობების რესურსის შეფასებასა და ძველი და ახალი ფუნქციის გამოკვეთას,  სამუშაოების რიგითობის დადგენას, გელათის მისასვლელი მოედნის პროექტირებას თანამედროვე ინფრას­ტრუქტურისთვის... პროექტირების ყველა მნიშვ­ნელოვანი ეტაპი თანხმდებოდა მსოფლიო მემ­კვიდრეობის ცენტრთან, ასევე, იუნესკოს ყველა საერთაშორისო მისია ადგილზე ეცნობოდა პროექტს და სამუშაოთა მიმდინარეობას, პროექტის მაღალი საკონსერვაციო სტანდარტის მისაღებად ქართველ სპეციალისტთათვის, მნიშვნელოვან ინსტიტუციებში - ბრიტანეთში, შვეიცარიასა და საქართველოში - ჩატარდა რამდენიმეეტაპიანი ვორქშოპიც.

ჩემთვის არსებითი ის იყო, რომ პროექტის მიმიდინარეობაში ჩართული იყვნენ ის უცხოელი კოლეგები, რომლებიც გელათის პროექტის პარალელურად საქართველოში ნერგავდნენ მოწინავე საკონსერვაციო გამოცდილებას - მაგ., როგორ უნდა დავადგინოთ რა ხდება გელათის კედლებში, რაც თვალისთვის უხილავია და ძეგლისთვის კი დაზიანების ფაქტორი შეიძლება იყოს, ეროზირებულია თუ არა სტრუქტურა (ენდოსკოპიური კვლევა), რატომ იცვლის ფერს ფასადები, როგორ უნდა დავუბრუნოთ მათ პირვენდელი სახე, როგორ დგინდება მავნებელი მიკროორგანიზმების სახეობა და მასალა მათ გასაქრობად, როგორია საფასადო ქვის კონსერვაციის ექსპერიმენტებზე გამავალი მეთოდიკა, მეთოდისა და დიზაინის საბოლოო შერჩევით  და სხვა.

მნიშვნელოვანი იყო, რომ მთავარ რესტავრატორებთან ერთად რუტინულ სამუშაოზე (მაგ., ბზარების შევსების მრავალრიცხოვანი ტესტირება და შერჩეული დიზაინით ამოგოზვა) ბაზრის შეთავაზებით მიღებული რომელიმე „შპს“-დან ერთჯერადად აყვანილი  ხელოსნები კი არ მუშაობდნენ, არამედ სამხატვრო აკადემიისა და ახალციხის უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის ამისთვის საგანგებოდ გაწაფული სტუდენტები. ამ გამოცდილებით, პროექტის რამდენიმე ახალგაზრდა სპეციალისტი საკონსე­რვაციო ცენტრებმა და საერთაშორისო  პროექტებმა მიიწვიეს ევროპასა და აზიაში მსგავს პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად.

კომპლექსზე სამუშაოების თანმიმდევრობა ასე დაიგეგმა: ზოგადიდან და „იოლიდან“ (რისი გამოცდილებაც გვქონდა) რთულისკენ, ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმ რგოლებში, რომელთა შესახებ ნაკლები ვიცით - დასავლელი კოლეგების სისტემატური მონაწილეობა და შემსრულებლის გადამზადება აქ და ევროპაში (იტალია, დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია) ხარისხის შესანარჩუნებლად.

ფიზიკური სამუშაო „პერიფერიული“, ანსამბლის გარშემო განლაგებული მე-19 საუკუნის შენობებით დაიწყო, გაბრიელ ეპისკოპოსის დროინდელი სახლების რესტავრაციით. პარალელურად დავი­წყეთ არქეოლოგიური დაზვერვები გელათის ისტორიის ცალკეული საკითხის დასაზუსტებლად - რითი იყო, ისტორიულად, მაღალი შუა საუკუნეების განმავლობაში ტაძარი გადახურული? როგორი იყო შემდგომი დროის შეკეთება? რას შეიცავდა ანსამბლი კიდევ, რაც დღევანდლამდე არ მოვიდა ან არ ჩანს? (მაგ., წყალამრიდის სისტემა, წყაროს მომარაგება, სამონასტრო ინფრასტრუქტურა და სხვა). კვლევების  ერთი მთავარი საკითხი გელათის აკადემიის უსახურავო, კედლებდეფორმირებული შენობა გახდა - დიდი ხნის ფუნქციადაკარგული ნაგებობა არა მხოლოდ უნდა გამაგრებულიყო, არამედ ახალი ცხოვრება დაეწყო განახლებულ ანსამბლში.

საწყის ფაზაში წარიმართა ანსამბლის გარშემო შედარებით მცირე გაბარიტების შენობების რესტავრაცია:
1. გაბრიელ ქიქოძის მე-19 საუკუნის შენობები;
2. დავით აღმაშენებლის საფლავისზედა კარიბჭის დალექილი მიწისგან გაწმენდა, დასუსტებული კედლების აღდენა და გადახურვა; 
3. მონასტრის ქმედითი, მორყეულგადახურვიანი კარიბჭის აღდგენა; 
4. გელათის აკადემიად ცნობილი შენობის არქეოლოგიური შესწავლა და გაწ­მენდა, სრული რესტავრაციისთვის მომზადება. ამ დროს გაითხარა ინტერიერი და მიმდებარე ნაწილი, გამოჩნდა შთამბეჭდავი არტეფაქტები - დერეფნები, განა­შენიანების პირველი სართული, ქვევრები... გადახურვის ალტერნატივების მო­სინ­ჯვით შენობა შეიკრა და იქცა კომპლექსის მნიშვნელოვან ნაწილად;
5. აღდგა და შესაბამისი მეთოდით კონსერ­ვირდა და გამაგრდა მთავარი ტაძრისა და სხვა ეკლესიების დალეწილი საფასადო ქვები, წყობები, გათავისუფლდა გვიან შეკოწიწებული უვარგისი ცემენტის მასისგან;
6. უცხოელი კონსულტანტების მეთვალყუ­რეო­ბით, სპეციალური ხსნარით გაიწმინდა და დამუშავდა ბაქტერიებით გაშავებული და გამწვა­ნებული ფასადები;
7. დაკონსერვდა ანსამბლის წმ. გიორგის ეკლე­სიის ფრესკები.

2008 წლის მთავარი გამოწვევა მაინც გელათის აკადემიის „ახალი სიცოცხლე“ იყო, რომელმაც მოიცვა კომპლექსური სამუშაო არქეოლოგიურად გამოჩენილი მერხი-დასაჯდომლების, მიწისქვეშა სამეურნეო ნაწილის, გამაგრებული კედლებისა და ხის რთული კონსტრუქციის გადახურვა, რის შედეგადაც მონასტრის ცენტრში დაზიანებული, უფუნქციო შენობის ნაცვლად მივიღეთ ტევადი, სასულიერო და საერო პირთა შესაკრებელი.

ამ პერიოდში მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე, სპეციალურად ამისთვის ჩატარებულმა, არქეოლოგიურმა სამუშაოებმა აჩვენა ანსამბლის კონსერვაცია-რეაბილიტაციისათვის არსებითი საკითხებიც: თუ რითი იყო გადახურული თანადროული და გვიან შუა საუკუნეებში გელათის მონასტერი. სხვადასხვა დროის მოჭიქულმა კრამიტებმა ცხადყო, რომ გელათი (ისევე, როგორც გაერთიანებული საქარ­თველოსა და შემდგომი ხანის ბევრი ხუროთ­მოძღვრული შედევრი) ფერადი სახურავით, მოჭი­ქული კრა­მიტით იყო გამშვენებული.

„გადათუნუქებული“ საბჭოთა დროის შენობე­ბისგან ტრადიციული წითელი კრამიტის სახუ­რავები პირველად მონასტრის საერო და პერი­ფერიულ შენობებზე აღდგა - ბუნებრივად გამო­იკვეთა ზღვარი მათსა და საკრალურ ნაგე­ბობებს შორის, რომლებიც მშენებლობის დროსვე ფერადი კრამიტით დაბურეს.

თუ სახურავების კონცეპტუალური ხედვის პირველი, საერო ნაწილი უფრო იოლგადასაწყვეტი იყო  და წითელი თიხის კრამიტის გამოსაყენებლად ბუნებრივად შეირჩა პერიფერიული და საერო შენობები - აკადემია, კარიბჭეები, ბერთა საცხოვ­რებელი ნაგებობები - გუმბათიანი საეკლესიო ნაგებობები სხვა მიდგომას ითხოვდა.

აქ კიდევ ერთხელ დავდექით ალტერნატივის წინაშე: ტაძრები  დაიბუროს „სტან­დარტულად“ (თუნუქით) თუ შევიდეთ ჩვენი ქვეყ­ნის სიძველეთდაცვის ახალ ფაზაში და ვიფიქროთ ძველი არქტექტურის კვლავ ფერა­დოვნად აჟღე­რებაზე, ფერადოვნებაზე, რომელიც გვიან და შემდგომ, განსაკუთრებით საბჭოთა ხანამ, შავ­-თეთრ ტონალობად აქცია.

ახალ გზას დიდი სიფრთხილით შევუდექით. სირთულე რამდენიმე მიმარ­თულებით იყო დასა­ძლევი: დასადგენი და შესაჯერებელია ფორ­მა, რომელიც გადახურავს ტაძრებს - თავად სა­­ბურველის მოყვანილობა და ცალკეული კრა­მიტის სპეციფიკაცია. დასადგენ-შესარჩევია ფერა­დოვნების გამა და მისი მოძრაობის ამპლიტუდა - რა ფარგლებში უნდა იყოს, რომ არ გასცდეს ტრადიციულ, სადა ფერადოვნებას და  როგორც ტექნოლოგიური, ისე მხატვრულად სასურველი შედეგი მივიღოთ. და მთავარი: ტექნოლოგიური საიმედოობა, რასაც ხელოსნობის შესაბამისი ხარისხი განაპირობებს.  

სიახლე მონასტრის მცირე ნაგებობებზე ფრთხი­ლი მოსინჯვით დავიწყეთ.  ცალკეული კრა­მი­ტის ფორმა, საბურველის ერთიანი დიზაინი და ფერადოვნება, რა თქმა უნდა, ტაო-კლარჯეთში შემონახული ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების ანალოგს დაეფუძნა. სამხატვრო აკა­დემიის სახელოსნოში დიდი ყურადღებით დამ­ზადებული კრამიტის სხვადასხვა ვარიანტიდან შეირჩა ის მასალა, ფორმა, სისქე და ფერადოვნება, რომელიც ოპტიმალური იყო და ძველი კრა­მიტების მონაცემებს ითვალისწინებდა. ახლის თავშეკავებული ფერადოვნება ადრეული მასალის სხვადასხვა ელფერს მოიცავდა, რაც, თავის მხრივ, საშუალებას იძლეოდა, მომზადებულიყო მთავარი ამოცანის - ცენტრალური ტაძრის სახურავების ფერის „მიგნება“ და განსაზღვრა, ამით კი მთელი ანსამბლის ერთიანობისა და მრავალფეროვნების მიღწევა.

მცირეგუმბათიანი ტაძრების (წყარო, წმ. ნიკო­ლოზის ეკლესია, წმ. გიორგის ეკლე­სია) მქრა­ლი მწვანე-ზურმუხტისფერი, რომელსაც აგუ­­რის­ფერიც ეხამება, კარგ „საბაზისო“ სარკეს იძლეოდა მათგან მთავარი ტაძრის მონუმენტური, სხეულიანი მოცულობის გადახურვის ფერადების ამოსაძერწად. მთავარ ტაძარზე შეიძლებოდა, საბოლოო გამად გაჟღერებულიყო - ამ ელფერი­დან ბუნებრივად ამოზრდილი (და არა მასთან კონტრასტული) ფერადოვნება. პირადად მე სამომავ­ლოდ გადასახურ მთავარი ტაძრებისთვის ტაო-კლარჯული მეწამულ-ღვიძლისფერ ღრმა შინდისფერი მედგა თვალწინ - უფლის ჯვარცმისა და ამაღლების მაუწყებელი, რომ საიმპერატორო, თბილი მეწამული უნდა ყოფილიყო სამომავლო გელათისათვის ძირითადი ფერადოვანი „სათ­ქმელი“.  თუმცა ამგვარი არჩევანი არ გამორიცხავდა და აუცილებელსაც ხდიდა მრავალ ცდას - გუნდურ მუშაობას და ალტერნატივების მოსინჯვას.

ასე მივედით 2012 წლამდე: გელათში აღდგენილი კარიბჭეებით, აკადემიით, კონსერვაციის ძირითადი მიმართულებების რეალური აპრობირებით, როდესაც მრავალმხრივი სამუშაოს ყველა მიმართულება მოსინჯულია, განხორციელებულია, გზაზე დგას და ამაში საერთაშორისო მრჩევლები მონაწილეობენ.

2012 წელს, როდესაც ხელისუფლება შეი­ცვალა, 2008 წლის პროექტით განსაზღვრული საკითხები დიდწილად უკვე განხორციელებული იყო. 2013-2014 წლებში კვლავ გამოიყო თანხა არსებული პროექტის განსაახლებლად და ახალი სამუშაოების დასაზუსტებლად. ამის შემდეგ, სამუშაოები სწო­რედ ამ რედაქციის მიხედვით მიმდინარეობს. თვალში საცემია, რომ 2013 წლიდან პროექტს ნელ-ნელა ემშვი­დობებიან დასავლელი ექსპერტები, რომ­ლებიც უზრუნველყოფდნენ წამოჭრილი საკით­ხების ხარისხიან საერთაშორისო ექსპერ­ტიზას, საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი რეს­ტავ­რატორების ტრენინგს. თვალში საცემია ისიც, რომ პროექტის ფარგლებში საკითხებზე მუდმივად აღარ მსჯელობენ და მათზე პასუხის მიღების მექანიზმს არ აუმჯობესებენ - მაგა­ლითად, მთავარი საკითხის, ტრადიციული ფერა­დოვანი კრამიტის წინა კონცეფციები, ხაზ­გადასმულია და კარდინალურად იცვლება მი­დგომა. შედეგად, გადახურვების ფერი, მასა­ლა, მომზადების ტექნოლოგია და კრამიტი „მწვანდება“, აღწევს ღრმა და ნიუანსირებული შესაძლებლობების მონო, ხელოვნურ ნიშნულს, ეს განსაკუთრებით ეტყობა სახურავების ძირი­თადი ტაძრის გადახურვების კიდეებს - უფუნქციო სამშვენისებივით ჩამოკიდებულ თაღ­ნარს.

არ მუშავდება ტაძრებზე არსებითი - მკლა­ვებზე კრამიტის დაფენის მეთოდოლოგია (2012 წლამდე კრამიტი მხოლოდ გუმბათებზე განლაგდა, ადრინდელი, მშრალ ზედაპირზე, ტრადიციული მეთოდით), ძველი თუნუქი იხსნება ისე, რომ მოქმედების გეგმა დამუშავებული არაა, პასუხგაუცემელია ძირითადი კითხვები. საუკუნეთა განმავლობაში გელათში, ისევე როგორც ხმელ­თაშუაზღვისპირეთის შესაბამის, ცხელი და ნეს­ტიანი კლიმატის, ზოლში, ისტორიულად გადახურვები კეთდება მშრალ საფუძველზე, ჰაერის იზოლაციით. ასე იყო გელათშიც - გადახურვის ქვეშ აფსიდა-მკლავების ზედა სივრცეები რჩე­ბოდა ამოუვსებელი, სიმშრალისათვის. ახლა კი ამ „პატარა“ ნიუანსის გაუთვალისწინებლად იწყება მათი ამოვსება. ადგილობრივები ჰყვებიან, საბარგო მანქანებით რა დიდი ოდენობის მასალა შემოდის მონასტრის ეზოში და ადის ზემოთ აქამდე თავისუფალი სივრცეების ამოსავსებად. სამწუხაროდ „ადგილობრივების მონაყოლი“ აქ არსებითია, რადგან განახლებულ პროექტში ტაძრის სივრცეებში საიზოლაციო მასალის რაობა და ოდენობა დამუშავებული არაა - ზეპირსიტყვიერი გადაწყვეტილებები ხდება პროექტის მართვის მთავარი პრინციპი. მკლავთაზედა სივრცეების სიდიდე განაპირობებს „საიზოლაციო“ მასალის დიდ ოდენობას, რამაც, ჩანს. გამოიწვია მისი ნებისმიერობა - დასავლელი ექსპერტების შემდგომ შეფასებებში აღნიშნულია, რომ შემავსებელი სხვადასხვანაირია, ძეგლისთვის არათავსებადი, ოდენობა კი - დიდი...

სამწუხაროა, რომ  ისტორიულად ცარიელი, ჰაერის საიზოლაციო ფუნქციის შეცვლისას, ამო­ვსებული ადგილები იფარება კვლავ არაერთ­გვაროვანი მასალის ზედაპირებით (მუშები იხსე­ნებენ ცემენტს, არმირებას, ცემენტ-კირს, სხვადასხვა პროპორციით და სხვა)... სწორედ ეს შევსებები იქცა შემდგომ სხვა შეცდომებთან ერთად გელათის მთავარ პრობლემად.

ეკლესიების ზედა ნაწილების ტრადიციულად ცარიელი უბეების ამოვსების პარალელურად, პროექტის მენეჯმენტი იწყებს კრამიტის დამზა­დების და შესყიდვის პროცესს. ძველი, პირველი ეტაპის, თიხის დაწნეხილი კრამიტის ნაცვლად, მზადდება თაბაშირნარევი თუ თაბაშირის კრამიტი, რომელიც ფურცელზე დაწერილი დასკვნის საპირისპიროდ არც ყინვაგამძლე აღმოჩნდა და არც სიცხემედეგი,  მყიფე სიმკვრივისა, ის ტაძრის ეზოში დასაწყობებისთანავე იწყებს დაზიანებას.

ამასთან ერთად, კრამიტის დაგებისთვის ხელოსნების მოუმზადებლობა აძნელებს რთულ ზედაპირებზე მის ხარისხიან დაგებას. გაჩენილ ტექნიკურ სირთულეებზე პასუხი სპონტანური, იქვე მიღებულია, ბრიგადებსშორისი სხვაობებით, სტანდარტის გარეშე.

გაუმართავია კალთებიდან წყლის გადამყვანი საცრემლეები და ჟოლობებიც. წვიმის დროს სისველისგან ზიანდება ტაძრის ადრე კონსერ­ვირებული კარნიზები და კედლების ნაწილი. საბოლოოდ, ირკვევა, რომ უხარისხოა როგორც მასალა, ისე მისი დაგების წესიც. დაზიანებული და უხარისხოდ დაგებული კრამიტი უშვებს წყალს.

დიდი რაოდენობით ჩასული წყალი ასველებს ტაძრის ზედა სივრცეებში ჩალაგებულ ინერტულ საიზოლაციო მასალას, ის იკრებს სისველეს, ივსება და, როგორც გაჟღენთილი ღრუბელი, ინტერიერში აქამდე მშრალი მოხატულობის  დაზიანების მთავარი ფაქტორი ხდება. ფრესკები სველდება, ფხვიერდება, იწყება გამომარილების პროცესი და ფრესკები ცვივა.

სპეციალისტების მხრიდან გამოთქმულ კრი­ტიკას სახელმწიფო მათთვის ტაძრის დათვა­ლიერების აკრძალვით და მათგან უჩუმრად, სვე­ლი ფრესკების შეღებვა-გადაღებვით პასუხობს, ასეთი ჩარევა აჩქარებს დაზიანების პროცესს, მეთოდურად კი უძველესი ფრესკების  თავიდან დახატვა სიძველის ხელყოფა და მათი ავთენტიკის შელახვაა.

კრიტიკულ მდგომარეობაში აღმოჩენილი გე­ლა­თის შესახებ დასავლელი ექსპერტები, რომ­ლებიც იზიარებენ ქართველ სპეციალისტთა აზრს, საუბრობენ დანაკარგზე, ასევე, ჩიხური ვითარებიდან გამოსვლის სიძნელეებსა და დიდ სამუშაოზე, რაც ამ ვითარების დაძლევისთვისაა საჭირო.

რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გელა­თი გამოვიდეს კრიტიკული, დაზიანების ყოვე­ლდღიურად მიმდინარე პროცესიდან?

მთავარი ამოცანა ამდენი წლის თავზე ძეგლის დამაზიანებელი ფაქტორის - წყლის მოცილება და მშრალი გარემოს შექმნაა. იმის გამო, რომ გელათის მოხატულობა სხვადასხვა დროის, ტექნოლოგიისა და შემადგენლობის ფრესკების ერთიანობაა, დაზიანების პროცესები აქ სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა ინტენსივობით და შედეგით მიმ­დინარეობს. ამ პროცესების გასაგებად, მათი გაჯანსაღების გზისა და მკურნალობის მეთოდის დასადგენად, საჭიროა კომპლექსური და მუდ­მივი მონიტორინგი, დაზიანების კარტირება და აღნუსხვა, პროცესების თვალმიდევნება, საჭი­როებისას გადაუდებელი ჩარევა, მთლიანად კი, თავდაპირველი, ჯანსაღი გარემოს შექმნა დამა­ზიანებელი პროცესების შესაჩერებლად.

ამისათვის კი საჭიროა მივიდეთ უხარისხო გადახურვის ნიველირებამდე. ფაქტობრივად, ჩავიდეთ, სულ მცირე, 2017 წლამდე. ამის შემდგომ, როდესაც ხარისხიანი გადახურვის ქვეშ ტაძრებში წყალი აღარ ჩავა - დასველებული კედლების გამოშრობას, წინასწარი გათვლებით, დასჭირდება  3-5 წელიწადი.

რით უნდა დავიწყოთ? საჭიროა ტაძრისთვის იმგვარი დამატებითი გადახურვის მოწყობა, რომ­ელიც მას ნალექისგანაც დაიცავს,  სპეცია­ლისტებს კი საშუალებას მისცემს, ახადონ უვარ­გისი სახურავი და გაათავისუფლონ ნაგებობა ტონობით შეტანილი ინერტული საიზოლაციო მასისგან. ასეთი გადახურვა ე.წ. „კარვისებური სახურავია“ - ძალიან ძვირი და ტექნიკურად რთულად განსახორციელებელი პროექტი. იგივეა გასაკეთებელი სრულად მოხატულ წმ. გიორგის ეკლესიაზეც.

კვლავ დასავლური გამოცდილების გაზიარებასთან მივდივართ, რასაც გელა­თის მაღალპროფესიონალთაგან შემდგარი მართვის ჯგუფის ჩამოყალიბება დასჭირდება, რომელიც გაწერს კონსერვაციის გეგმას და დაინტერესებულ მხარეებს რეგულარულად წარუდგენს მიმდინარე პროცესს.

მხოლოდ საერთაშორისო გახსნილობა, მოწინავე საკონსერვაციო გამოცდილების ინტეგრაცია და ეროვნულ და საერთაშოსისო დონეზე უშეცდომო ნაბიჯები გადაარ­ჩენს გელათს აქ არსებული დამაზიანებელი პროცესისგან. ეს კი დამოკიდებულია ქვეყანაში მშვიდი, ჯანსაღი, პროფესიონალებისთვის არააგრესიული გარემოს არსე­ბობასთან.

სტატიები

brand

კონტაქტი

თბილისი, 0108. გიორგი ახვლედიანის ქუჩა 20

info@akhaliiveria.ge info@akhaliiveria.ge

სიახლეების გამოწერა